INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ROLPOL ŻYWIENIE ZWIERZĄT SP. ZO.O. W ROKU PODATKOWYM 2022

1. Wstęp:

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie obowiązków nałożonych na Spółkę Rolpol Żywienie Zwierząt Sp. zo.o., wynikających z art. 27C ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. tj. Z 2021, poz 1800 ze zm.) w przedmiocie sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Stosownie do art. 27b ust. 2 pkt 2 w związku z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, obowiązek sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej spoczywa m.in. na podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym (…), przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Z uwagi na powyższy fakt Spółka sporządza niniejszą informację.

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki 2022.

Spółka posiada strategię podatkową, która obejmuje zarządzanie funkcją podatkową, oraz określa środki umożliwiające terminową i prawidłową realizację obowiązków podatkowych.

 

2. Informacje o Spółce:

Rolpol Żywienie Zwierząt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana 29.10.2009 roku w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym 5.000,00 zł .

Spółce nadano KRS : 0000339394, REGON 301245757, NIP 6060073187.

W dniu 31.12.2009 roku (akt notarialny – repetytorium A nr 63377/2009) wspólnicy podjęli uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie do spółki aportem zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Handlowego Rolpol oraz udziałów w prawie własności zabudowanej nieruchomości.

Rolpol Sp. Z o.o. Prowadzi produkcję mieszanek paszowych pełnoporcjowych
i mieszanek paszowych uzupełniających dla wszystkich grup zwierząt oraz hurtową sprzedaż śruty sojowej i śruty rzepakowej. Dzięki integracji procesu produkcyjnego Spółka dostarcza swoim klientom produkty spełniające najwyższe normy jakościowe.

Nr PKD 1091Z

Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. W Spółce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz sposoby ograniczania ryzyka podatkowego:

Spółka identyfikuje obszary ryzyka podatkowego z uwzględnieniem branży, w której działa, kontrahentów, z którymi współpracuje oraz otoczenie prawne. Spółka uznaje otoczenie zewnętrze jako kreujące niskie ryzyko podatkowe. Spółka współpracuje ze sprawdzonymi dostawcami, powszechnie znanymi, o międzynarodowym zasięgu, a współpraca ma długofalowy charakter. Oprócz tego Spółka dokonuje sprawdzania i weryfikacji kontrahentów w bazach danych publikowanych przez MF. Z uwagi na fakt, iż specyfika działalności Spółki obejmuje współpracę z rolnikami, obszarem ryzyka podatkowego jest również status kontrahentów będących rolnikiem ryczałtowym (RR). Spółka weryfikuje swoich kontrahentów również w tym zakresie. Za zarządzanie ryzykiem podatkowym
w okresie, za który składane jest sprawozdanie odpowiadał Prezes Zarządu. Obejmowało ono planowanie podatkowe, opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem podatkowym, oraz ciągłą kontrolę zmian w przepisach prawa podatkowego

Zadaniem Spółki jest minimalizacja ryzyka podatkowego rozumianego jako:

 • ryzyko wystąpienia zaległości podatkowej w odniesieniu do jakichkolwiek
  podatków, których Spółka jest podatnikiem lub płatnikiem (ryzyko braku zapłaty lub 
  wpłaty podatku oraz nieterminowej zapłaty lub wpłaty podatku),
 • ryzyko niewykonania lub nieterminowego wykonania pozostałych obowiązków, które wynikają dla Spółki z przepisów prawa podatkowego – w tym
  w szczególności ryzyko niezłożenia lub nieterminowego złożenia deklaracji, dokumentacji, informacji, oświadczeń, powiadomień, sprawozdań lub zeznań, o których mowa w przepisach prawa podatkowego;
 • ryzyko pociągnięcia osób prowadzących sprawy gospodarcze, w tym finansowe Spółki do odpowiedzialności karnoskarbowej.

W celu minimalizacji ryzyka podatkowego, zgodnie z zasadami, Spółka stosuje system kontroli i zarządzania w celu zapewnienia, że we wszystkich istotnych aspektach przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych, składa poprawne zeznania podatkowe i płaci należne kwoty podatków.

 

4. Cel strategii podatkowej, informacje o stosowanych przez Spółkę procesach i procedurach podatkowych:

Spółka dokłada wszelkiej staranności w zakresie wypleniania ciążących na niej obowiązków podatkowych, oraz by organizacja i zasady funkcjonowania podmiotu, w tym w zakresie podatków, kadr i płac, finansów w pełni pozwoliły na terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wnikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę jako podatnika i płatnika podatków. Przyjęta przez Spółkę strategia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zminimalizowanie ryzyka sporu z organami Krajowej Administracji Skarbowej, a co za tym idzie ponoszenia sankcji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych. Podmiot w celu zapewnienia zgodności podejmowanych przez nią działań związanych z przepisami prawa podatkowego posiada i stosuje zgodnie
z wielkością i strukturą spółki następujące procesy podatkowe:

 • weryfikacja kontrahentów,
 • prawidłowy obieg i archiwizacja dokumentów,
 • prawidłowe wypełnianie obowiązków formalnych, szczególnie w zakresie składania w terminie niezbędnych zeznań podatkowych, deklaracji podatkowych, zgłoszeń, zawiadomień, oraz innych niezbędnych pism,
 • właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prawidłowe procesy akceptacji i podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe,
 • informacje o schematach podatkowych MDR (w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych),
 • prawidłowe kwalifikowanie zdarzeń gospodarczych, w zakresie w jakim wpływają one na obowiązki podatkowe,
 • prawidłowe stosowanie obowiązujących stawek podatkowych,
 • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych (wpływających na powstanie lub niepowstanie obowiązków podatkowych),
 • właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • stosowanie drukarek i kas fiskalnych

W ocenie Spółki obowiązujące procesy i procedury są adekwatne do branży oraz wielkości prowadzącej przez Spółkę działalności.
Spółka w roku podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, jednakże relacje z w/w podmiotem opierają się na otwartości i chęci współpracy.

 

5. Informacja o zakresie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych:

Spółka:

 • sporządza i przekazuje pliki JPK_VAT,
 • ustala i terminowo płaci należne podatki,
 • analizuje transakcje w świetle obowiązujących przepisów podatkowych,
 • terminowo składa deklaracje podatkowe, zeznania, sprawozdania, zestawienia.

W roku podatkowym spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatek dochodowy od osób prawnych – CIT,
 • podatek od towarów i usług – VAT,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek od środków transportowych,

Dodatkowo w roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik

z tytułu następujących podatków:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

 

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art 11a ust.1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

W roku podatkowym Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

 

7. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wielkość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art 11 ust. 1 pkt. 4.

Spółka nie planowała i nie wprowadzała działań mogących mieć wpływ na wielkość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

 

8. Informacje dodatkowe:

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a ust. 1 Ordynacji Podatkowej.

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej.

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42 ustawy o podatku od towarów
i usług.

Spółka w roku podatkowym nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W trakcie roku podatkowego Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową, oraz nie była zarejestrowana na cele podatkowe w żadnym z tych krajów, lub terytoriów.